Nedostatak mangana se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Peskovita zemljišta
  • Zemljišta sa visokim pH
  • Hladna i vlažna razdobolja
  • Rastresita zemljišta

Manganese je važan za

  • Smanjenje nitrata
  • Fotosinteza
  • Sinteza proteina