Nedostatak cinka se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Zemljište s visokim pH
  • Zemljišta bogata fosforom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uslovi

Zinc je važan za

  • Ispravno funkcionisanje mnogih enzimskih sastava
  • Sinteza nukleinskih kiselina
  • Metabolizam oksina
  • Važno za izduživanje članaka i razvoj listova