Nedostatak mangana se pogoršava zbog

 • Organska zemljišta
 • Peskovita zemljišta
 • Zemljišta sa visokim pH
 • Hladna i vlažna razdobolja
 • Rastresita zemljišta

Manganese je važan za

 • Povećava obim
 • Povećava prinos krtole
 • Povećava otpronost naspram bolesti
 • Pospešuje izgled kožice
 • Povećava suvu materiju krtole
 • Povećava nivo skroba