Nedostatak molibdena se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Nizak Ph
  • Nizak nivo organskih materija zemljišta

Molybdenum je važan za

  • Efikasno korišćenje nitrata i metabolizam fosfora
  • Neznatnog uticaja na žitarice