Kako produžiti trajanje biljnog pokrova uljane repice

Biljni pokrov uljane repice trebalo bi što je moguće duže održavati zelenim kako bi se osiguralo maksimalno punjenje semenki. U fotosintezi su aktivni i listovi i biljni pokrov mahuna, pa je i jedne i druge važno održavati u zdravom stanju. Za tu svrhu važna je ishrana biljaka, pogotovo azotom i magnezijumom.

Azot produžuje zelenilo biljnog pokrova

Nakon što se postigla optimalna količina biljnog pokrova, potrebno ga je održavati zdravim i što duže zelenim, kako bi se maksimiziralo punjenje semenki koje će doneti konačan prinos. Mladi listovi će biti najaktivniji u fotosintezi, ali i biljni pokrov mahuna takođe pridonosi rodu pa mora da se održava zdravim.

Uticaj N u obliku đubriva na svežu susptancu uljane repice

Neophodna hraniva za održavanje biljnog pokrova su azot i magnezijum.

Uticaj N u obliku đubriva na apsorpciju N kod uljane repice

Nedostatak magnezijuma reducira sadržaj hlorofila

Uprkos tome što se smatra sekundarnim hranivom, magnezijum ima ključnu ulogu u središtu molekula hlorofila. U slučaju nedostatka magnezijuma brzo dolazi do reduciranja sadržaja hlorofila, što se manifestuje u reduciranoj sintezi proteina. S hlorofilom je povezano 20 do 30 posto magnezijuma unutar biljke; ostatak je u rastvorivom obliku, udružen sa raznim organskim ili mineralnim jonima.

Veći nedostatak magnezijuma još uvek je retka pojava, do koje može doći zbog iscrpljenosti magnezijuma iz tla, može se izazvati zbijanjem tla, a može takođe nastati i zbog neuravnoteženosti u odnosu na druge katjone u tlu kao što su kalijum, kalcijum ili amonijak.

U odnosu na ukupnu apsorpciju, uljana repica vraća 90% kalijuma i kalcijuma, 83% magnezijuma, 66% sumpora, 55% azota i 46% fosfora.

Apsorpcija mikrohraniva kod uljane repice (3,5 t/ha)

Od mikrohraniva uljanoj repici su najpotrebniji mangan i gvožđe, a kada je reč o nedostacima najčešće se susreće manjak bora i molibdena.

Bor je potreban za formiranje semenki

Nedostatak bora u velikoj meri smanjuje upotrebnu vrednost polena i formiranje semenki, dovodeći do reduciranja cvetanja i oplodnje, a utiče i na sadržaj proteina. U slučaju manjeg nedostatka simptomi možda neće biti vidljivi, ali i tada će doći do slabog formiranja semenki.

Molibden pospešuje efikasnost iskorišćavanja azota

Uprkos vrlo malim potrebama reda veličine 20 g/ha, sa sadržajem od 0,4 do 0,6 ppm (čestica na milion) u pojedinoj biljci, uljana repica je lako podložna nedostatku molibdena. Zbog manjka molibdena dolazi do smanjenja sinteze proteina a dovodi i do akumulacije nitrata, pa se smanjuje učinak azota.

Između sumpora i molibdena postoji antagonizam: veća apsorpcija sumpora može reducirati apsorpciju molibdena. Molibden je jedino mikrohranivo koje se biljkama čini dostupnijim povećavanjem pH vrednosti tla.

Sumpor je predmet brojnih istraživanja, u svetlu velike potrebe uljane repice za tim elementom i rizika od značajnog pada prinosa u slučaju njegova nedostatka, kao i zbog njegovog uticaja na kvalitet semenki i pogaču uljane repice.