Folijarna prihrana povećava rast krtole krompira

Za ostvarenje maksimalnog prinosa krompira od ključne je važnosti održavanje stope rasta krtole za vreme važne faze rasta, a to se ostvaruje optimalnom ishranom biljaka.

Održavanje zelene površine biljnog pokrova pridonosi povećanju veličine krtole time što produžuje efikasno odvijanje procesa fotosinteze, a na kraju rezultat je povećanje prinosa. Krompir je inherentno neefikasan po pitanju iskorišćavanja hraniva iz tla, stoga je prihrana u folijarnom obliku idealan način da hraniva dođu do listova.

Chafer Nufol održava efikasnost i produžuje trajanje zelenog biljnog pokrova

U ovoj fazi azot je esencijalno hranivo, budući da održava zeleni biljni pokrov. Dok je glavnina azota primenjena u fazi zametanja krtole, dodatna prihrana obavlja se u fazi rasta krtole, kroz nekoliko folijarnih raspršivanja odgovarajuće razređenog Chafer Nufola.

U poređenju sa primenama u tlu, značajno je poboljšana iskorišćenost azota. Ispitivanja koja su Yarini stručnjaci sproveli u Jorkširu u Engleskoj pokazala su da se posle primene Nufola prinos povećao za 8,3%.

Primena treba da započne u fazi zametanja krtole, a 2do4 primene razređenog hranivog rastvora treba uraditi od početka rasta krtole do 3 nedelje pre planirane desikacije. Za dodatne informacije o količinama i vremenu primene obratite se Yarinom stručnjaku za vašu regiju.

YaraVita Magphos K primenom posle zametanja krtole povećava veličinu krtole

Magnezijum je važno hranivo u fazi rasta krtole, jer će odgovarajuće količine tog elementa reducirati sadržaj skroba i nivo proteina, čija bi veća prisutnost uticala na ukus krompira. Suva tla ograničavaju apsorpciju magnezijuma, ali je folijarno raspršivanje vrlo efikasno.

Fosfor je takođe potreban biljkama za vreme rasta krtole, i na mestima gde količine fosfora nisu dovoljne potrebna je prihrana biljaka za održavanje kontinuiteta rasta. Nedavna ispitivanja koja je u Velikoj Britaniji napravila nezavisna organizacija ADAS pokazala su kako je primena folijarnih fosfata nakon zametanja krtole rezultirala povećanjem veličine krtole, te je tako pozitivno uticala na prinos.

YaraVita Magphos K primenjuje se tokom faze rasta krtole u količini 5 l/ha, a rade se najviše 2 raspršivanja.