YaraMila preporuke za jesenju primenu u ratarskim kulturama

Strna žita

Strna žita

Preporučujemo YaraMilaTM NPK proizvode sa višim sadržajem fosfora: 16-27-7; 8-24-24 , 11-22-16 i sl.

Količina primene je 200-300 kg/ha ako se đubrivo rasipa-primenjuje po celoj površini, a 150-200 kg/ha ako se primjenjuje sijačicama.

Uljana repica

Uljana repica

Idealne kombinacije YaraMilaTM su 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Kukuruz

Kukuruz

Za kukuruz optimalne kombinacije su YaraMilaTM 7-20-28, 9-12-25 ili 8-24-24 u količini od 250-400 kg/ha ako se aplicira po celoj površini, a usijavanjem se primenjuju takođe i 16-27-7 ili 20-10-10, te druge formule zavisno o izabranoj tehnologiji i obračunu unosa đubriva u višegodišnjem plodoredu.

Suncokret, soja

Suncokret, soja

Provereno dobri rezultati su postignuti primenom YaraMilaTM 7-20-28, 8-24-24, 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Šećerna repa

Šećerna repa

Jedna od zahtevnijih kultura u ratarstvu. Yarina preporuka je primena YaraMilaTM 7-20-28, 9-12-25 ili 14-14-21 u količini 200-500 kg/ha.

Yara đubriva u ratarskim usevima

Samo uravnotežena kombinacija hranljivih materija, primenjenih u pravo vreme, omogućava maksimalne prinose i najbolji kvalitet prinosa.

Međutim, kako se odlučiti šta i kada primeniti? Koja đubriva odabrati?

Yara ima sve potrebno za uspešnu žetvu. Kombinujući agronomske veštine, svetska iskustva i lokalnu primenu, stvorili smo potpun asortiman đubriva za postizanje najboljih rezultata ishrane biljaka - od osnovnog đubrenja do folijarne primene. Pet najvažnijih brendova Yare obuhvata celokupnu ponudu Yara đubriva u Svetu.

 

U jesen je posebno važno osigurati usevima pravilnu ishranu kako bi osigurali sigurnu, obilnu i kvalitetnu žetvu. Yara nudi široku paletu kvalitetnih NPK granulisanih đubriva YaraMilaTM.

 

Yara granulisana đubriva za ratarske useve i primenu u jesen

YaraMilaTM NPK đubriva odlikuje izrazita delotvornost. Osim što je repromaterijal, upotrebljen za proizvodnju naših đubriva, visokog kvaliteta (bez štetnih primesa), a proces proizvodnje savremen, granule YaraMilaTM mineralnih đubriva imaju osobinu da se odmah otapaju u dodiru sa vlagom zemljišta.

Usevi se hranljivim elementima obezbeđuju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranljivih elemenata omogućava visoku iskorišćenost primenjenih đubriva YaraMilaTM neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) i delotvorno prihranjivanje useva.

Usevi u kojima su upotrebljena đubriva YaraMilaTM znatno su otporniji na nepovoljne uslove gajenja, bolesti i štetočine. Otpornost na stresne situacije omogućava bolju iskorišćenost vode, a štete od nepovoljnog vodnog režima u zemljištu su manje. Sve te prednosti garantuju sigurniju proizvodnju, tj. veći prinos i bolji kvalitet prinosa, te omogućavaju da više zaradite.

Sastav naših proizvoda daje biljkama makroelemente N,P,K, mezoelemente Mg,S i posebno važne mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itd. Mikroelemenata je sve manje u zemljištima zbog intenzivnosti poljoprivrede.

  • Sve granule YaraMilaTM đubriva istog su sastava, nemaju nosač-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom vezivanja hranljivih elemenata serijom hemijskih reakcija
  • Sadrže vrlo pristupačne i vodotopive forme svih elemenata
  • Forme fosfora u granuli su najpristupačnije na tržištu. Fosfor je sadržan u više različitih oblika i iskoristiv u različitim pH uslovima. Sadržaj primenjenog fosfora je dostupan biljkama kroz duži period, a time su YaraMilaTM đubriva siguran izvor najvažnijeg elementa za rane faze razvoja i rasta
  • Plasiranjem granula u blizini semena, usijavanjem đubriva u setvi, postižemo visoku iskorišćenost fosfora u fazi ukorenjavanja i tokom intenzivnog rasta.
  • Sadržaj azota u YaraMilaTM NPK đubrivima je približno 50% nitratni: 50% amonijačni, te omogućava trenutnu ishranu biljaka nitratnim azotom, a amonijačni azot deluje nakon nekoliko nedelja i predstavlja izvor azota u dužem periodu.
  • Sva YaraMilaTM đubriva sadrže sumpor, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava postizanje većih prinosa i vrlo kvalitetnih proizvoda. Posebno obratite pažnju na ishranu sumporom i sve veće nedostatke usled kojih se smanjuju prinosi, kvalitet pšenice i ostalih strnjina, uljane repice, drugih uljarica, kukuruza, krmnog bilja.
  • YaraMilaTM đubriva primenjuju se u manjim količinama nego drugi proizvodi, uobičajeno se u ratarstvu upotrebljava 200-400 kg/ha, te na povrću, voću i drugim intenzivnim usevima 300-800 kg/ha
  • YaraMilaTM đubriva se mogu koristiti razbacivanjem po celoj površini, a takođe i usijavanjem u red-vrstu tokom setve, jer granule neće oštetiti klicu.

 

Nedostatak hranljivih elemenata i nepravilna ishrana useva sprečavaju pravilan rast i razvoj, biljke su manje a prinos i kvalitet prinosa su niži. Zato je veoma važno da se biljkama osiguraju hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, pomoću YaraMilaTM kompleksnih đubriva.

Za potpunu ishranu ratarskih useva Yara nudi rešenja kojima postižemo vrhunske prinose

Strna žita:

Uz YaraMilaTM đubriva za potpunu prihranu strnih žita Yara preporučuje YaraBela Sulfan 24-15. To je granulisano đubrivo koje sadrži jednak odnos nitratnog i amonijačnog azota; zahvaljujući nitratnom azotu biljkama osiguravamo hranu 2-3 sedmice ranije od klasičnog amonijum sulfata, jer se amonijačni azot pretvara u nitratni par nedelja kasnije.

Sadržaj sumpora takođe je bitan jer on povećava ukupnu iskorišćenost azota i doprinosi povećanju kvaliteta prinosa (sadržaj proteina, hektolitarska masa…). Primetno je daleko manje poleganje u usevima strnih žita gde se koristi YaraBela Sulfan u poređenju sa klasičnim azotnim đubrivima.

Količina primene je do 450 kg/ha podeljeno u više pojedinačnih prihrana, zavisno o potrebi useva za čistim azotom i tipu zemljišta. Prva prihrana 200-250 kg/ha, druga prihrana 150-200 kg/ha i treća po potrebi 100-150 kg/ha

 

Uljana repica:

YaraBela Sulfan je najbolje rešenje! Sadrži azot i preko potreban sumpor za kojim uljana repica ima izražene zahteve. Količina primene je od 200-350 kg/ha zavisno o specifičnoj potrebi različitih sorti i hibrida.

 

Kukuruz, sirak:

Od azotnih đubriva u predsetvenoj pripremi unosi se YaraVera Eura 46 (granulisana urea), a prihranom u fazi 3-8 listova koristi se YaraBela Sulfan 24N-15SO3 i YaraBela Extran u količinama koje se određuju na osnovu potrebe hibrida za azotom i količine dostupnog azota u zemljištu.

 

Suncokret, soja:

Uljarice dobro reaguju na azotna đubriva sa sumporom.  YaraBela Sulfan je dao najbolje rezultate! Primenjuje se od 150-250 kg/ha YaraBela Sulfana u soji, zavisno o intenzitetu fiksacije azota.

Suncokret zahteva od 200-300 kg/ha YaraBela Sulfana.

 

Šećerna repa:

U uzgoju repe cilj je kvalitet koji se ogleda u sadržaju šećera. Za postizanje veće digestije radi se prihrana sa azotnim đubrivom YaraBela Extran i posebno razvijenim granulisanim 100% topivim đubrivom Yara Unika Plus 12-0-45 ili Yara Rega 9-0-36.

Količina YaraRega ili YaraUnika đubriva je od 100-200 kg/ha zavisno o potrebi za dodatnim količinama kalijuma. Yara je prva uvela azotno-kalijumova visokotopiva đubriva u prihrani šećerne repe što je rezultiralo višim prinosom, a posebno digestijom!

 

U prihrani ozimih useva imamo novo rešenje koje je pokazalo izuzetne rezultate u slučajevima gde proizvođači nisu vršili osnovno đubrenje u jesen pre setve ozimih kultura.

 

Radi se o YaraMilaTM NPK đubrivima u tipu Actyva. To su granulisana đubriva sa visokim sadržajem azota, a nižim sadržajem fosfora, kalijuma i sumpora.

Primenjuju se na parcelama u višegodišnjem plodoredu sa meliorativnim unosima hraniva i gde se smanjuje broj ulazaka mehanizacijom u parcelu radi smanjenja troškova goriva i efikasnijeg iskorišćenja mašina i ljudstva.

Ukoliko se u strna žita i uljanu repicu nije unosilo osnovno đubrivo pred setvu, Actyva formulacije su dio tehnologije koji omogućava vrhunske rezultate uz istovremene uštede.

U Actyva formulacije spadaju đubriva 20-10-10, 18-8-8, 13-8-8, a primenjuju se zavisno o analizi zemljišta i potrebama useva.

Količine primene su 150-300 kg/ha i apliciraju se umesto prve prolećne prihrane azotnim đubrivima. Ostale prihrane azotnim đubrivima rade se po standardnom programu.

 

U praksi se sve više kao nezaobilazna mera prihrane ratarskih useva primenjuje folijarna prihrana.

Yara je razvila posebna kompleksna folijarna đubriva za svaki usev pojedinačno, koja dopunjuju ishranu datog useva elementima specifičnim baš za taj usev, a u ponudi su i đubriva sa pojedinačnim mikroelementima koja se mogu koristiti za specifične nedostatke pojedinih elemenata ishrane.

Preuzmite brošuru Ishrana ratarskih kultura Yara đubrivima