Programi prihrane krompira hranivima


Krompir ima izražene zahteve za svim hranivima, no optimalan odnos N:P2O5:K2O:CaO:MgO je važan činilac prinosa i posebno kvaliteta.
Za deset tona prinosa i odgovarajuće zelene mase krompir u navodnjavanju iznosi 32 kg N, a bez navodnjavanja 35 kg N. Nije potrebno dodati više od potrebne količine azota za željeni prinos jer se time direktno utiče na kvalitet. Prihranjivati treba u jednoj ili dve aplikacije, zavisno o sastavu i kvalitetu zemljišta. Da bi rasipanje azotnih đu-briva po površini bilo precizno,pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorenjavanje. Za deset tona prinosa u navod-njavanju potrebno je 12 kg P2O5, a bez navod-njavanja 14 kg P2O5. Treba osigurati 60-70 kg/ha dostupnog P2O5 za prinos od 50 mt/ha. Pomoću YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28, 14-14-21 i 9-12-25, u količini do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi. Topivost i pristupačnost fosfora iz Ya-raMila™ granulisanih đubriva (70% vodotopiv) omogućuje optimalan rast i razvoj useva koji su pokazali bolji rezultat u vreme sušnih ekstrema.
Kalijum je važan za krompir i za deset tona prinosa u navodnjavanju je potrebno 65 kg kaliju-ma, a 75 kg bez navodnjavanja. Za prinos od 50 mt iznosi do 350 kg/ha K2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K2O, zavisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Savetujemo primeniti do 800 kg/ha YaraMila™, zavisno o analizi zemljišta.
Od drugih elemenata treba istaći važnost kalci-juma-Ca za kvalitet i dobro skladištenje, zatim magnezijuma-Mg.

Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, željezo-Fe, molibden-Mo, te je težište folijar-
ne ishrane upravo na njihovoj pravovremenoj primeni.
Osnovna đubriva YaraMila™ možete uneti u dve aplikacije: 400 kg/ha u jesenjoj obradi i 400 kg/ha sadilicom u redove ili po celoj površini u pripremi zemljišta za sadnju. Ako đubriva unosite u redove sadilicom, položaj granula treba biti 5-10 cm levo i desno od krtola i 5 cm ispod krtola, odnosno naklijalih okaca.
Takva primena dala je najbolje rezultate.
Preporučeni proizvodi:
Osnovno đubrenje u jesen: YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28 ili 9-12-25.
Predsetvena priprema: YaraMila™ 7-20-28, 7-12-25, 8-24-24, 14-14-21, 16-27-07.
Prihrana azotom: YaraLiva™ Nitrabor ili Tropi-cote, Superstart, YaraBela™ Extran, u jednoj ili dve aplikacije.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Solatrel, Kombip-hos, Seniphos, YaraVita™ Bortrac potpuna po-drška u ishrani borom-B. YaraVita Universal Bio.
YaraVita™ Tiotrac (sadržava N i S), povećanje kvaliteta.
Obratite pažnju na ostale YaraVita™ proizvode ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane.
Folijarna đubriva mogu se primenjivati s pestici-dima.

Obavezno proverite plodnost zemljišta hemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.